Dostupni kursevi

  Pripremna nastava iz informatike

  Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz informatike. Materijal obuhvata neograničen pristup online lekcijama, video materijalima, zadacima, rešenjima zadataka i testovima koji simuliraju prijemni ispit i pripremaju polaznika da ga uspešno položi. 

  Administracija i održavanje sistema 1

  Prvi dio kursa o administraciji i održavanju GNU/Linux sistema u kom se bavimo osvnovnim elementima Linux distribucija i upotrebom komandi i alata u komandnoj liniji.

  Osnovi programiranja

  Uvod u osnovne koncepte i logiku programiranja i programskih jezika, fokusirajući se na jezik C kao konkretan primjer. Obrađuju se teme koje su zajedničke za većinu programskih jezika, poput varijabli, kontrole toka, nizova i struktura, funkcija i rada sa fajlovima.

  Administracija i održavanje sistema 2

  Drugi dio kursa o administraciji i održavanju Linux sistema, ovaj put fokusiran na RPM-bazirane distribucije (Red Hat, Fedora, CentOS) i mrežne servise.

  Osnovi informacionih tehnologija

  Sticanje znanja iz oblasti: Komponente IT sistema i njihovi međusobni odnosi. Organizaciona pitanja. Istorija informacionih tehnologija. Odnos IT i ostalih računarskih disciplina. Aplikacioni domeni. 

  Poslovni softver

  Microsoft PowerPoint: Izrada nove prezentacije, umetanje i izmena tekstualnog sadržaja, tabele, grafikoni i dijagrami, umetanje slika, oblika i grafičkih objekata, formatiranje slajda. Animacione šeme.

  Microsoft Word: Kreiranje stilova teksta, tabela i nabrajanja, numerisanje stranica, umetanje i promena objekata, kreiranje i menjanje dijagrama i grafikona, sortiranje podataka, korišćenje automatizovanih alata za navigaciju, cirkularna pisma, rad sa formama, izrada i izmena formata, pozadine dokumenta, indeksa i sadržaja.

  Microsoft Excel: Korišćenje međuzbirova, definisanje i primenjivanje naprednih filtera, grupisanje podataka, izrada izveštaja, funkcije za pretraživanje, pronalaženje zavisnih ćelija u formulama i grešaka, pronalaženje pogrešnih podataka i formula, izvođenje formula, imenovani skupovi ćelija, izrada i izmena namenskih formata podataka, pravilna upotreba velikog broja formula.

  Menadžer: Igor Mijatovic

  Dizajn i razvoj web strana

  Svrha kursa "Dizajn i razvoj web strana" je upoznavanje sa tehnikama planiranja, izrade i implementacije veb strana i ima za cilj da studenti steknu sposobnost samostalnog planiranja, razvoja, optimizacije i održavanja veb sajtova.

  Web Sistemi i Tehnologije

  Cilj kursa je sticanje opštih znanja iz web sistema i tehnologija. Studenti će biti upućeni u osnovone pojmove sledećih oblasti: Prenošenje podataka kroz računarske mreže. Paketi. Protokoli i interfejsi. Slojeviti prikaz. Fizički i data link slojevi. Mržni sloj i Internet protokol. Transportni sloj i pojam konekcije. TCP i UDP. Aplikacioni sloj. Interfejs sa transportnim slojem. Soketi. DNS. HTTP protokol. Zahtevi i odgovori. HTTP zaglavlja. HTTP komande. Asinhrona komunikacija. Web čitači. HTTP server. Aplikacioni serveri. Web portal. Web proksi. Keširanje. Balansiranje opterećenja. Bezbednost na webu. Autentifikacija i autorizacija. SSL/TLS i HTTPS. SSL akceleratori. Web pretraživači. PHP i JS programiranje. Razvoj jednostavnih web sistema.

  Elektronsko poslovanje

  Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa modelima, formama i infrastrukturom elektronskog poslovanja, kako bi se osposobili za projektovanje i implementaciju takvih sistema.

  SQL programiranje

  Cilj predmeta je sticanje znanja i veština za projektovanje i implementiranje baza podataka korišćenjem Microsoft SQL Server platformske tehnologije i SQL jezika za pravljenje upita.

  C# Programiranje

  Kurs C# programiranje pokriva oblasti iz osnova programiranja u programskom jeziku C#. Zadatak ovog kursa, pored upoznavanja polaznika sa osnovama programiranja je i upoznavanje sa Microsoft razvojnim okruženjem - MS Visual Studio.

  Ovi ciljevi se realizuju kroz sledeće module:

  • Kreiranje projekata u Visual Studio okruženju.
  • Korišcenje C# programskih elemenata za: deklarisanje varijabli,
  • korišcenje izraza i operatora,
  • kreiranje nizova,
  • kreiranje i korišcenje naredbi odlucivanja i petlji.
  • Kreiranje klasa. Kreiranje svojstava.
  • Dogadaji.
  • Deklarisanje i pozivanje metoda.
  • Nasledivanje i implementacija interfejsa.
  • Upravljanje izuzecima.
  • Upravljanje životnim ciklusom objekata i kontrola resursa.
  • Izgradnja i korišcenje kolekcija

  Implementiranje ISA servera

  Implementacija i administracija Internet Security and Acceleration servera, odnosno njegove poslednje verzije pod nazivom Threat Management Gateway.

  Menadžer: Siniša Lale